2010
Chémia Cvičebnica pre 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. gymnázia s osemroč. štúdiom Helena Vicenová

Cvičebnici sú spracované tematické celky: Chémia okolo nás a Premeny látok.Použité sú v nej texty a fotografie identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva a vyberateľné predtlače na laboratórne práce. V cvičebnici je vytvorený dostatočný priestor aj pre zápis vlastných poznámok žiaka. Orientáciu uľahčujú odkazy na súvisiacu stranu učebnice.